Cihelní drážka v Kunovicích

Abrhámova cihelní drážka v Kunovicích

S růstem výroby v cihelně na začátku dvacátého století vznikla potřeba i tuto produkci dopravovat rychleji k zákazníkům v okolí. Dále byla zvýšená spotřeba uhlí pro elektrárnu v cihelně, proto podává Josef Abrhám, majitel Parostrojní cihelny v Kunovicích okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti žádost o povolení výstavby úzkorozchodné dráhy polní o rozchodu 0,60 metru s pohonem animálním.

K této žádosti ustavilo c .k . okresní hejtmanství vyhláškou ze dne 22. června 1916 komisionelní šetření a jednání na místě ve dnech 13.-15. července 1916. Předmětem jednání byla část dráhy, která ležela mimo železniční těleso Vlárské dráhy.

Předložené plány byly veřejně vystaveny ve dnech od 22. června do 12. července 1916 u c. k . okresního hejtmanství v Uh. Hradišti.

K vlastnímu šetření se sešla komise složená ze zástupců státní správy, zastupitelstva Kunovic, občanů a firem dotčených stavbou.

Kromě vyjádření c. k. správy říšské silnice v Uh. Hradišti,

c. k . ředitelství pro tratě společnosti Státní dráhy ve Vídni, c. k. ředitelství pošt a telegrafů v Brně se k vlastní stavbě vyjádřili i občané Kunovic a majitelé firmy Bratří Horsákové v Kunovicích. Tady přikládám připomínky zapsané v tomto komisionelním šetření:

 

Obyvatelé obce Kunovice dotčení stavbou a přizvaní k projednávání tohoto povolení se vyjádřili, že nemají žádné věcné námitky k tomuto projektu, týkající se stavby úzkokolejné dráhy, vyjádřili ale obavy, jednak o bezpečnost svých domků z důvodu poškození eventuálními otřesy, jednak z důvodů omezení přístupu ke svým nemovitostem a obavy o bezpečnost hlavně dětí. Dále pak vyjádřili tyto připomínky:

Zejména u domků ležících po levé straně silnice vedoucí z Hluku do Kunovic bude znemožněno skládání sena na půdy dotyčných domků což se nyní děje přímo z vozů, jež postaviti se musí před domkem na okraji silnice a to tím více, že koleje dráhy v nepatrné vzdálenosti od oken i dveří jsou projektovány, čímž snadno i pro lidi a dobytek nepříjemné a škodlivé důsledky vzniknouti mohou a vjezdy z domků těchto jakož i příjezdy do domků budou tímto obtížnější.

Dále bylo požadováno, aby podnikatel Josef Abrhám byl donucen poskytnout náhradu za zhošení užívání majetku a vyhrazují si nároky na náhradu škod, která by vznikla stavbou a provozováním dráhy byla způsobena.

Paní Leopoldýna Hortvíková a František Zavázal, spolumajitelé st.par.čís.75/3 zásadně nenamítají proti zamyšlenému projektu, žádají však, aby byl uchován k jejich parcele řádný přístup a příjezd a aby jim škoda, která by snad stavbou nebo provozováním projektované polní dráhy povstala plně byla hražena.

Pan František Fornůsek, majitel domku číslo 592 se vyjádřil takto:

Připojuji se k prohlášení všech interesentů z obce Kunovic a žádám mimo to ,aby příkop silniční po levé straně okresní silnice z Hluku do Kunovic nebyl zakryt, aby do mého dvoru příjezd nebyl znemožněn a aby kolejnice dráhy nepřevyšovaly úroveň silnice a aby odtok vody v silničním přítoku stavbou dráhy nebyl zamezován, pokud příkop tento dráha bude protínati.

Pan Antonín Horsák, zástupce firmy Bratří Horsákové v Kunovicích, majitelé pozemků a domů na parcelách čís. 1112 a 1120 čís. popisné 814 a 824 jakož i parcely 8842/1 na níž je pojektována úzkokolejka učinil toto prohlášení:

Souhlasím s tím, aby pan Josef Abrhám, majitel parostrojní cihelny v Kunovicích, vystavěl si na parcel č.8842/1, pokud toho pro účely dráhy jest zapotřebí, úzkokolejnou dráhu dle předloženého projektu. Za používání parcely této pro účely projektované dráhy žádám roční poplatek od firmy Josef Abrhám, jehož výše stanovena bude vzájemnou dohodou.

Námitek proti předloženému projektu na stavbu úzkokolejné dráhy naše firma nečiní žádných.

Žádám však by dovoleno bylo Firmě Bratří Horsákové používati úzkokolejné dráhy k účelu rozvážení materiálií, jimiž firma naše obchoduje a to z té příčiny by rychlá potřeba u konsumentů byla hned kryta. Současně žádám jménem firmy Bratří Horsákové, by podnikatel úzkokolejné dráhy Josef Abrhám zřídil na parceli čís.8842/1 jednu vyhýbku asi délky 50 metrů současně se spojkou do dvora firmy za tím účelem by firma Bratří Horsákové získala pro dopravu materiálií pro obchod nutných ze stanice dráhy a ku stanici dráhy železniční snadné spojení. Naproti tomu svoluje firma Bratří Horsákové aby Josef Abrhám zřídil sobě na parceli čís.8842/1 skladiště pro výrobky cihlářské za poplatek roční, jehož výše bude stanovena dle vzájemné dohody. Platnost této obapolné úmluvy stanoví se na tak dlouho, pokud firma Bratří Horsákové jest majitelkou parc.čís.8842/1

 

 

Přikládám obrázky s předpokládaným vedením drážky

 

Toto je zákres situace na nádraží v Kunovicích, vytvořeno pouze přibližně podle vzpomínek pamětníků a ještě částečně viditelného vedení drážky. Zatím neznám situaci ve vlastní stanici Kunovice, nedohledal jsem žádný dokument,kde by bylo kolejiště zakresleno.

 

Další obrázek ukazuje vedení trati podle říšské silnice přes most do obce. Drážka opět vedena po pravé straně říšské silnice až do obce, po silničním mostě po pravé straně při pohledu z obce směrem na Uherské Hradiště.

Existují fotografie z dubna 1945, kde je most již vyhozen do vzduchu ustupující německou armádou.

 

Vlastní drážka je zde rozeznatelná, vedená je těsně při oblouku mostu.

V pozadí provizorní most postavený po osvobození.

Centrem obce byla drážka opět vedena po pravé straně silnice,

 

A situace z jiného pohledu, z míst nynější zastávky ČSAD

dále kolem nynějšího obecního úřadu přes cestu do Uh.Brodu směrem na Hluk

a situace z druhé strany, opět pohlednice z třicátých let.

Drážka tady přecházela z pravé strany na levou, toto vedení trati zůstalo na okresní silnici do Hluku až do brány cihelny

,

Vedení trati obcí přibližné, jakékoliv dokumenty k vedení drážky nemám, vycházím z komisionelního šetření a vzpomínek pamětníků.

Přikládám ještě jednu fotku z opravy trati, tady dokonce neznám ani místo, kde byla fotografie pořízena, domnívám se, že byla pořízena v úseku od mostu přes řeku Olšavu směrem k nádraží ČSD, je pořízena v rovině a mimo zástavbu, osoby na fotografii mě nejsou známy

 

Fotografie je pořízena v květnu 1936

 

V srpnu roku 1919 oznamuje Josef Abrhám ukončení výstavby polní drážky a zamýšlí místo pohonu animálního zavést pohon motorový. Proto žádá o kolaudaci této drážky i pro motorový pohon Zemskou správu politickou v Brně. K této žádosti bylo nařízeno jednání na den 21.listopadu 1919. Jednání se zúčastnili zastupitelé obce Kunovice, zástupci silničního výboru okresu Uherské Hradiště, správce říšských silnic v Uherském Hradišti, majitel parní cihelny Josef Abrhám, František Fornůsek, rolník č.p.592 v Kunovicích. Za zemskou politickou zprávu se zúčastnili pánové Vilibald Galusek, ministerský rada

A František Kadlíček, stavební rada. Za ředitelství Státních drah ing. Emil Sušický, rada státních drah, jako znalec z oboru železničně technického, za okresní politickou správu v Uherském Hradišti Dr. Richard Kodílek, místodržitelský koncipient.

 

Komise shledala dráhu vystavěnou dle původního zadání s několika změnami, byla posunuta výhybka z km 1,6-1,8 blíže k mostu přes řeku Olšavu do km 1,4-1,5. Dále nebyla postavena odbočná kolej v km 0,9-1,0. Tato byla původně projektována jako odbočka pro případ ujetí vozů. Na silničních přejezdech se místo dlažby použily dubové trámy z důvodu malé výšky kolejí. Namísto původně zamýšlených kolejí s rýhou byly použity na přejezdech přídržnice. Tyto komise požadovala doplnit i na most přes řeku Olšavu.

Dále komise požadovala vypracování provozního řádu vlečky, ustanovení zřízence zodpovědného za provoz, vykonání technicko-policejní zkoušky lokomotivy. Tuto zkoušku doložil majitel v den jednání komise. Strojvedoucí a jejich pomocníci se museli podrobit předepsaným zkouškám.

Pro vlastní provoz zakoupil majitel drážky u firmy Motorenfabrik Oberursel třínápravovou benzínovou lokomotivu o výkonu 12 koní, hmotnost vyzbrojené lokomotivy 4200 kg, dvoustupňová převodovka s maximální rychlostí 8 km/h, na první převodový stupeň 3 km/h. Délka lokomotivy byla 3340 mm, šířka 1020 mm, rozvor náprav 550 mm.

Ke kolaudaci drážky pro provoz se vyjádřil starosta obce Kunovice p. Ertl, z obyvatel obce František Fornůsek č.p. 592, Antonín Seměnka č.p. 666, Marie Tvrdoňová č.p. 673 a Leopoldina Štěrbová č.p. 652.Zatímco starosta obce provoz drážky schválil v podstatě bez výhrad, místní obyvatelé vyjádřili obavy z poškození jejich nemovitostí provozem drážky a požadovali po Josefu Abrhámovi náhradu škod způsobených provozem drážky na jejich nemovitostech.

Dále byla projednána rekonstrukce křižovatky silnice do Uherského Brodu se silnicí do Hluku z důvodu velkého množství povrchových vod po srážkách, v zimě zde voda zamrzala a tak místo dlážděných příkopů bylo přistoupeno ke stavbě propustku o světlosti 0,4 a 0,5 metru.

Po projednání komise udělila povolení majiteli Parostrojní cihelny v Kunovicích povolení k provozu úzkokolejné drážky s pohonem motorovým.

V provozu se používaly vysokostěnné vozy, nakládka a vykládka ruční. Zatím bohužel nemám žádné informace o vozech a jejich vzhledu kromě popisu v žádosti o povolení výstavby drážky. Zde se uvádí, že vozíky budou bednové, šířka 940 mm a maximální hmotnost naloženého vozíku bude 1500 kg.

Podle informací od pamětníků byla drážka používaná nepravidelně, využívala se podle potřeb cihelny k nakládce a vykládce vozů na nádraží ČSD. Byla taky vítanou atrakcí pro děti, ty se i přes zákaz vozily na posledním voze cestou ze školy nebo při jiných příležitostech. Mezi ně patří například pan ing. Deml a pan Dáňa.

Jako strojvedoucí jezdil převážně pan Blažek.

Pro obyvatele obce byla drážka i vítaným zdrojem topiva, ne vždy vozy těsnily a při cestě docházelo k úsypům přepravovaného uhlí.

Vlastní drážka byla snesena v roce 1950, ukončení provozu na ní předpokládám v roce 1945, podle mých informací při stavbě nového mostu přes řeku Olšavu už nebyla obnovena. Toto potvrdil i syn majitele pan Josef Abrhám. V roce 1945 byla na koleji u nádraží ČSD skladována vojenská technika, tato byla transportována do Sovětského Svazu.

Milan Jiřikovský